Sprung zum Inhalt, Menü


“Hansühn”

Fundrose, Herkunft unbekannt.

Juni 2022 im Park:

“Hansühn” “Hansühn” “Hansühn”

Vermutlich benannt nach dem Ort Hansühn bei Wangeln, Ostsee.


www.rosen-kultur.de zum Seitenanfang