Sprung zum Inhalt, Menü


Rosa x polliniana (Spreng.),

“Gallica Repens”, Rosa polliniana Déségl.

Arvensis-Gallica-Hybride.
150–200 cm und mehr.

Rosa x polliniana Rosa x polliniana Rosa x polliniana

Blüht im frühen Sommer.


www.rosen-kultur.de zum Seitenanfang