Sprung (zurück) zu: Kreuzungen mit Wildrosen oder … alphabetisch

‘Souvenir de Trelaze’,

‘Delarosa’. Rugosa-Hybride, Delaunay 2020, F.

Anfang Juli 2021:

‘Souvenir de Trelaze’ ‘Souvenir de Trelaze’

Gepflanzt 2020. Innenpetalen erinnern an “Kira”.